• Domov
 • Spoločnosť
 • Licencované finančné služby

Licencované finančné služby

Investičné a vedľajšie služby

Spoločnosť TeleTrade má licenciu od CySEC na poskytovanie nasledujúcich investičných a vedľajších služieb vo vzťahu k nižšie uvedeným finančným nástrojom.

 • Investičné služby
  • Prijímanie a odosielanie objednávok vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom
  • Vykonávanie objednávok v mene klientov
  • Správa portfólia
  • Obchodovanie na vlastný účet
  • Investičné poradenstvo
 • Pomocné služby
  • Uchovávanie a správa finančných nástrojov na účet klientov vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa peňažných prostriedkov / záruk..
  • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi, aby mu umožnili uskutočniť transakciu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je do transakcie zahrnutá spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku..
  • Služby v oblasti devíz, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
  • Investičný výskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.
 • Finančné nástroje

  Vyššie uvedené služby môžu byť poskytnuté a činnosti sa môžu vykonávať v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi:

  • Prevoditeľné cenné papiere.
  • Nástroje peňažného trhu.
  • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania.
  • Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.
  • Opcie, termínované obchody, swapy, dohody o forwardových úrokových sadzbách a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré sa môžu splatiť osobne alebo v hotovosti.
  • Opcie, termínované obchody, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré možno fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sú obchodované na regulovanom trhu alebo MTF.
  • Opcie, termínované obchody, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré možno fyzicky vyrovnať, inak neuvedené v odseku 6 časti III a ktoré nie sú určené na komerčné účely a ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, berúc do úvahy, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo podliehajú pravidelným výzvam na dodatočné vyrovnanie.
  • Derivátové nástroje na prenos kreditného rizika.
  • Finančné zmluvy o rozdieloch.
  • Opcie, termínované obchody, swapy, dohody o termínovaných úrokových sadzbách a všetky ostatné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických premenných, sadzieb za prepravu, emisných kvót alebo mier inflácie alebo iných oficiálnych ekonomických štatistík, ktoré musia byť vyrovnané v hotovosti alebo môžu byť vyrovnané v hotovosti (inak ako z dôvodu zlyhania alebo inej udalosti ukončenia), ako aj akejkoľvek inej derivátovej zmluvy týkajúcej sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, a ktoré majú charakteristiky iných s ohľadom na to, či sú okrem iného obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF, zúčtovávajú sa a vyrovnávajú prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo podliehajú pravidelným požiadavkám na dodatočné vyrovnanie.

 

Zavoláme vám naspäť
Rozumiem a súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, aby bolo moje meno a kontaktné údaje spracované spoločnosťou TeleTrade a bol/a som kontaktovaný/á v súvislosti s:
37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.