Licencjonowane usługi finansowe

Usługi inwestycyjne i pozostałe

W ramach nadanych licencji przez CySEC TeleTrade posiada zezwolenia na:

 • Usługi inwestycyjne
  • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub wielu instrumentów finansowych
  • Realizowanie transakcji w imieniu klientów
  • Zarządzanie portfelem
  • Handel na własny rachunek
  • Doradztwo inwestycyjne
 • Pozostałe usługi
  • Przechowywanie i administrowanie instrumentów finansowych, w tym zarządzanie gotówką i zabezpieczeniami.
  • Udzielanie pożyczek inwestorom w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji na jednym lub większej liczbie instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki uczestniczy w transakcji.
  • Usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
  • Analizy inwestycyjne, analiza finansowa lub inne formy zaleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych.
 • Instrumenty finansowe

  Powyższe usługi mogą być świadczone zgodnie z licencjami w odniesieniu do następujących instrumentów finansowych:

  • Zbywalne papiery wartościowe.
  • Instrumenty rynku pieniężnego.
  • Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, uprawnień do emisji lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać fizycznie lub w środkach pieniężnych.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub które mogą być rozliczane w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron, w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem kontraktu.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie, pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, MTF lub OTF, z wyjątkiem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, stanowiących przedmiot obrotu na OTF, które muszą być rozliczane fizycznie.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie oraz które nie zostały wymienione w inny sposób w pkt 6 niniejszej sekcji i które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.
  • Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
  • Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do stawek klimatycznych, opłat przewozowych lub stóp inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub można rozliczać w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu, a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków niewymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub MTF.

 

Prośba o kontakt
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location