Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι απαιτήσεις περιθωρίου καθορίζουν τα ποσά των κεφαλαίων που θα πρέπει να διαθέτουν οι Πελάτες στους λογαριασμούς trading ως εγγύηση για τη διατήρηση ανοικτών θέσεων. Οι απαιτήσεις περιθωρίου της TeleTrade Europe καθορίζονται για τους λογαριασμούς MT5 και ορισμένες ομάδες χρηματοπιστωτικών μέσων στους λογαριασμούς ΜΤ4 . Οι απαιτήσεις σταθερού περιθωρίου είναι αυτές που δεν αλλάζουν σε σχέση με το μέγεθος των θέσεων. Οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου είναι εκείνες που αλλάζουν ('float') ως το μέγεθος της θέσης σε ένα μέσο που έχει κυμαινόμενες μεταβολές μόχλευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου ισχύουν για ολόκληρη την ομάδα χρηματοοικονομικών μέσων και υπερισχύουν της μόχλευσης των λογαριασμών διαπραγμάτευσης σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν. Π.χ. ένας πελάτης που χρησιμοποιεί λογαριασμό διαπραγμάτευσης με μόχλευση 1:100, θα μπορεί να ανοίξει θέση 2 εκατ. δολαρίων σε οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων με απαίτηση περιθωρίου 1%, ενώ η επόμενη θέση σε ζεύγος νομισμάτων ύψους 5 εκατ. δολαρίων θα ανοίξει με αυξημένη απαίτηση περιθωρίου 2% και τα επόμενα 3 εκατομμύρια δολάρια στις θέσεις θα απαιτούν περιθώριο 4% κλπ. Παράλληλα, οι απαιτήσεις περιθωρίου για όλες τις θέσεις που ανοίγονται από αυτόν τον πελάτη σε Μέταλλα, Πρώτες Ύλες ή Δείκτες δεν θα επηρεαστούν από το μέγεθος της έκθεσης του Πελάτη σε ζεύγη νομισμάτων και θα λάβει υπόψη μόνο τα αντίστοιχα ανοίγματα σε Μέταλλα, Πρώτες Ύλες ή Δείκτες, ανάλογα με την περίπτωση.

Προϋποθέσεις Κυμαινόμενου Περιθωρίου
για Λογαριασμούς MT4

USD Έκθεση Σταθερά Lots USD (Lot = 100,000) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 2,000,000 0 - 19.99 1:100  1%
2,000,000 - 7,000,000 20 - 69.99 1:50 2%
7,000,000 - 10,000,000 70 - 99.99 1:25 4%
Over 10 million Over 100 lots 1:10 10%
       
USD Έκθεση Συμβόλαια XAUUSD @ 1340 ανά oz (1 συμβόλαιο = 100 oz) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 5,000,000 0 ˜37.5 1:100 1.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜37.5 - ˜75 1:50 2.00%
Πάνω από 10 εκατ. Πάνω από 75 1:25 4.00%
USD Έκθεση Συμβόλαια WTI @ 65 ανά bbl (1 συμβόλαιο = 1,000 bbl) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 1,000,000 0 - ~15 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ˜15 - ˜76 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜76 - ˜149 1:25 4.00%
Πάνω από 10 εκατ. Πάνω από ˜149 1:10 10.00%
USD Έκθεση Συμβόλαια US30 @26200 (1 συμβόλαιο = 10 δείκτες) Μέγιστη Εφαρμοσμένη Μόχλευση Κυμαινόμενο Περιθώριο
0 - 1,000,000 0 - ˜3.82 1:100 1.00%
1,000,000 - 2,000,000 ˜3.83 - ˜7.63 1:50 2.00%
2,000,000 - 5,000,000 ˜7.64 - ˜19.1 1:25 4.00%
Πάνω από 5 εκατ. Πάνω από ˜19.2 1:10 10.00%
USD Exposure Cocoa US Lots @2621 (1 lot = 20 tonnes) Max. Leverage Applied Floating Margin
0 - 1,000,000 0 - ~19.07 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ~19.07 - ~95.38 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ~95.38 - ~190.77 1:25 4.00%
Over 10 million Over ~190.77 1:10 10.00%

Προσοχή!

Οι απαιτήσεις κυμαινόμενου περιθωρίου ισχύουν μόνο για τους τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. CFDs σε Μετοχές και Κρυπτονομίσματα έχουν καθορισμένες απαιτήσεις περιθωρίου, σύμφωνα με τις Συνθήκες Συναλλαγών


Οι χρήστες που δεν έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία πελάτη μπορούν να ανταλλάσσουν CFD μόνο με τους ακόλουθους όρους περιθωρίου ανάλογα με το υποκείμενο μέσο:


  • 3.33% (μόχλευση 1:30) για τα ζεύγη FX αποτελούμενα από USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF
  • 5% (μόχλευση 1:20) για όλα τα άλλα ζεύγη FX, χρυσό και για τα UK 100· France 40· Germany 30· Wall Street 30· US Tech 100· NASDAQ Composite· US 500· Japan 225· Australia 200· Europe 50 indices
  • 10% (μόχλευση 1:10) για όλα τα άλλα εμπορεύματα και όλους τους άλλους δείκτες μετοχών που δεν αναφέρονται παραπάνω
  • 20% (μόχλευση 1:5) για μεμονωμένες μετοχές, ETF και άλλες τιμές αναφοράς
  • 50% (μόχλευση 1:2) για κρυπτονομίσματα


Οι πελάτες που έχουν την ιδιότητα *ERC μπορούν να κάνουν trading CFDs με τις ακόλουθες συνθήκες margin, ανάλογα με το υποκείμενο instrument:

• 1% (μόχλευση 1:100) για όλα τα ζεύγη νομισμάτων, τους κύριους δείκτες μετοχών (AUS200., EUR50, FRA40, GER30, J225, NASDAQ100, UK100, US30, US500, USTech100) και χρυσό.
• 10% (μόχλευση 1:10) για εμπορεύματα εκτός του χρυσού και μη σημαντικούς δείκτες μετοχών.
• 20% (μόχλευση 1:5) για μεμονωμένες μετοχές, ETF και άλλες τιμές αναφοράς.
• 50% (μόχλευση 1:2) για CFD σε κρυπτονομίσματα

*Το καθεστώς των έμπειρων retail πελατών (ERC) μπορεί να εκχωρηθεί μόνο σε πελάτες λιανικής που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία της Πολωνίας και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας