MT4 Standard

Συνθήκες Συναλλαγών για MT4 Standard

Πριν από το trading, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη νομική μας τεκμηρίωση και ‘Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών - CFDs στα Εμπορεύματα

Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
BRENT
Brent Crude Oil
0.010 -0.1 -0.6 10.00 2.00

Brent Crude Oil

Συντομογραφία: BRENT

Μέγεθος lot: 1000 barrels

Αντιστάθμιση: 50,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -0.1

Short swap: -0.6

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 02:05-22:55
Τρίτη: 02:05-22:55
Τετάρτη: 02:05-22:55
Πέμπτη: 02:05-22:55
Παρασκευή: 02:05-21:55
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
NG
US Natural Gas Spot
0.003 0.5 -15 10.00 2.00

US Natural Gas Spot

Συντομογραφία: NG

Μέγεθος lot: 10000 MMBtu

Αντιστάθμιση: 50,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: 0.5

Short swap: -15

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 00:05-22:55
Τρίτη: 00:05-22:55
Τετάρτη: 00:05-22:55
Πέμπτη: 00:05-22:55
Παρασκευή: 00:05-22:55
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
WTI.
WTI Oil
0.010 -0.3 -0.8 10.00 2.00

WTI Oil

Συντομογραφία: WTI.

Μέγεθος lot: 1000 barrels

Αντιστάθμιση: 50,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.007%

Long swap: -0.3

Short swap: -0.8

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 00:05-22:55
Τρίτη: 00:05-22:55
Τετάρτη: 00:05-22:55
Πέμπτη: 00:05-22:55
Παρασκευή: 00:05-22:55

Σημαντική σημείωση


Στον πίνακα, ανατρέξτε στις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίου που μπορεί να παρέχονται από την Εταιρεία. Οι απαιτήσεις περιθωρίου για κάθε μέσο / ομάδα μέσων εξαρτώνται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου λογαριασμού διαπραγμάτευσης.


Τα μέσα FOREX έχουν ως υποκείμενο μέσο συναλλαγματική ισοτιμία ή spot FX. Όλες οι άλλες ομάδες χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα Μέταλλα, οι Δείκτες, οι Ενέργειες, τα Εμπορεύματα, τα ETF και τα Crypto, αναφέρονται σε συμβάσεις διαφοράς (CFD) επί των μέσων αυτών.


Όταν διατηρείτε μια θέση ανοικτή κατά την διάρκεια της νύχτας, σημειώστε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τριπλά swap την Τετάρτη, προκειμένου να αντισταθμιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο.Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα: εφαρμόζονται τριπλά swap για CFDs σε Ενέργειες, CFDs για Εμπορεύματα και CFDs για Δείκτες την Παρασκευή.


Κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διαλείμματος (23:59:00 - 00:05:00) διευρύνονται σημαντικά τα spreads λόγω της χαμηλής ρευστότητας. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εντολών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


Η εκκρεμής εντολή μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση που αντιστοιχεί σε δύο μέσα spreads. Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκκρεμούς εντολής στο τερματικό συναλλαγών.Παρακαλούμε να σημειωθεί:


Για τα ζεύγη νομισμάτων, το μέγεθος του περιθωρίου εκφράζεται σε pips σύμφωνα με τη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως, δηλαδή το 1 pip σε 5ψήφια τιμή εκφράζεται ως το τέταρτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0.0001) και σε τριψήφια τιμή είναι το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0,01).


Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών θέσεων, ο ελάχιστος αριθμός και η μικρότερη δυνατή αύξηση σε lots, καθώς και το μέγιστο μέγεθος lot ανά συναλλαγή εξαρτώνται από τους μεμονωμένους όρους συναλλαγών σας.


Το τρέχον μέγεθος του spread εμφανίζεται με καθυστέρηση και δεν είναι εγγυημένο από την εταιρεία.


Οι πληροφορίες σχετικά με τα swaps ενημερώνονται καθημερινά στις 23:50 ώρα τερματικού συναλλαγών.


Λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών, η προσθήκη των διαφορικών μονάδων (points) ανταλλαγής (swap) αρχίζει στις 23:59:00 (ώρα τερματικού συναλλαγών), επομένως η τελευταία στιγμή της ημέρας ενδέχεται να ληφθεί υπόψη κατά την προσθήκη των διαφορικών μονάδων (points) ανταλλαγής (swap) .


Το μέγεθος των swaps εκφράζεται σε διαφορικές μονάδες σύμφωνα με την ορολογία της πλατφόρμας συναλλαγών, δηλ. Προσδιορίζεται από την ακρίβεια που σχετίζεται με το μέσο. Για παράδειγμα, 1 διαφορική μονάδα για το EURUSD είναι ίση με 0.00001.

© 2011-2024 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την Top Markets Solutions Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“CySEC”) να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (“ΚΕΠΕΥ”) με αριθμό άδειας 158/11. Η Top Markets Solutions Ltd λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο C108 της CySEC, σας ενημερώνουμε ότι το προηγούμενο όνομα της Top Markets Solutions Ltd ήταν TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που κρίνονται αξιόπιστες. Η Top Markets Solutions Ltd ("η Εταιρεία") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η Εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά με εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη φύλαξη των κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρη τη λίστα των τραπεζών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός των κεφαλαίων των πελατών.

Η Εταιρεία παρέχει επί του παρόντος τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, εντός των κρατών του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίων MiFID. Η Εταιρεία δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των Η.Π.Α.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση cookies από εμάς.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 64.90% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 64.90% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας