Εγκεκριμένες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Επενδυτικές και Επικουρικές υπηρεσίες

Η TeleTrade Europe διαθέτει άδεια από την CySEC για να προσφέρει τις ακόλουθες επενδυτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε σχέση με τα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα.

 • Επενδυτικές Υπηρεσίες
  • Παραλαβή και μετάδοση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
  • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Συναλλαγές σε ίδιο λογαριασμό
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών
 • Επικουρικές Υπηρεσίες
  • Διαφύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση μετρητών/ασφαλειών.
  • Η χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε έναν επενδυτή για να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν η επιχείρηση που χορηγεί την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή.
  • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος όπου αυτές συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Επενδυτική έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Χρηματοπιστωτικά Μέσα

  Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν και οι δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν για τα ακόλουθα Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

  • Κινητές αξίες.
  • Μέσα χρηματαγοράς.
  • Μονάδες σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
  • Options, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετικά με τίτλους, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή οικονομικά μέτρα που μπορούν να διακανονιστούν φυσικά ή σε μετρητά.
  • Options, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, συμβόλαια προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετικά με εμπορεύματα που πρέπει να εξοφληθούν σε μετρητά ή μπορούν να διακανονιστούν σε μετρητά, κατόπιν επιλογής ενός από τα μέρη (διαφορετικά από αθέτηση υποχρέωσης συμβάν τερματισμού).
  • Options, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγων που αφορά εμπορεύματα τα οποία μπορούν να διακανονιστούν φυσικά, υπό τον όρο ότι διακινούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και MTF.
  • Options, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, προθεσμιακές συμβάσεις και τυχόν άλλα συμβόλαια παραγώγων που αφορούν εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να διακανονιστούν φυσικά και δεν αναφέρονται άλλως στην παράγραφο 6 του Μέρους ΙΙΙ και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υπόκεινται σε κανονικές κλήσεις περιθωρίου.
  • Παράγωγα μέσα για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου.
  • Χρηματοοικονομικές συμβόλαια επί της διαφοράς.
  • Options, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, συμβόλαια προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλα συμβόλαια παραγώγων που σχετίζονται με τις κλιματικές μεταβλητές, τα ναύλα, τα δικαιώματα εκπομπής ή τα ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές που πρέπει να διακανονιστούν σε μετρητά ή μπορούν να διακανονιστούν σε μετρητά, κατόπιν επιλογής ενός από τα μέρη λόγος αθέτησης ή άλλου συμβάντος τερματισμού), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγων σχετικά με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα που δεν αναφέρονται στο παρόν Μέρος και τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, μεταξύ άλλων, ότι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή MTF, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων κέντρων εκκαθάρισης ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.

 

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade Europe για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας